Havenergistrategien er en del av EUs storsatsing – Green Deal, en grønn vekststrategi som går på tvers av alle politikkområder og som vil ha mye å si for norsk næringsliv i årene som kommer. EU peker særlig på havvind som en sektor som vil skaleres opp. Det kan gi en tjuedobling av kapasiteten innen 2050, fra dagens 12GW til 300 GW. For Europa, som i stor grad er avhengig av kull og gass, er dette grønne og gode nyheter. 

Nå har vi muligheten til å posisjonere oss for internasjonal vekst innen havvind.

Harald Solberg, adm. dir. Norges Rederiforbund

– EUs initiativ gjør det enda viktigere at norske myndigheter raskt etablerer og avklarer rammebetingelsene for et hjemmemarked for utvikling av løsninger og kompetanse i Norge, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. – Nå har vi muligheten til å posisjonere oss for internasjonal vekst innen havvind.

Europakommisjonen ser for seg investeringer på 800 milliarder euro i havenergi innen 2050. Havvindprosjekter krever spesialisert utstyr og betydelig maritim kompetanse. Så mye som 18 forskjellige typer fartøy kan være involvert i prosjektets livssyklus; fra kartlegging og installasjon av fundamenter, turbiner og kabler, til transport av personell og utstyr, og eventuell avvikling. Også Rederiforbundets medlemmer gleder seg over satsingen.

EUs satsing er gode nyheter for klimaet og grønne arbeidsplasser, og jeg håper Norge blir inspirert med ambisjoner som kan skape grunnlag for en industri.

Sofie Olsen Jebsen, VP Strategy and Business Development i Fred. Olsen Ocean

– EUs satsing er gode nyheter for klimaet og grønne arbeidsplasser, og jeg håper Norge blir inspirert med ambisjoner som kan skape grunnlag for en industri, sier Sofie Olsen Jebsen i Fred. Olsen Ocean.

Selskapet er en ledende tjenesteleverandør innen bunnfast havvind med turbininstallasjon og -vedlikehold, oppjekkbare installasjonsskip (Fred. Olsen Windcarrier) og teknikere (Global Wind Service), og logistikk (United Wind Logistics).

– Vi vil ta samme posisjon innen flytende havvind. Samtidig er Fred. Olsen Renewables en betydelig utbygger, drifter og eier av land- og havvindparker, og vi ser frem til å ta del av utbyggingen av vindparker i Norge, fortsetter hun.

Norske aktører er godt posisjonert til å bidra med konkurransedyktige løsninger i det voksende havvind-markedet.

Harald Solberg, adm. dir. Norges Rederiforbund

Også i en fersk rapport fra Menon slås det fast at det er store muligheter for norske aktører i havvindmarkedet. Et basisscenario skisserer en markedsandel på ti prosent, mens høyscenarioet viser 17 prosent. Det betydelige potensialet for kompetanseoverføring fra olje- og gassindustrien trekkes frem som et konkurransefortrinn.

– Norske aktører er godt posisjonert til å bidra med konkurransedyktige løsninger i det voksende havvind-markedet, sier Solberg. Noen suksesskriterier må likevel være på plass, om Norge skal lykkes. Det trengs et aktivt hjemmemarked, norske aktører må være tidlig ute sammenlignet med konkurrentene, og det behøves en tydelig visjon og tilpassede virkemidler fra myndighetene, fortsetter han.

Høye ambisjoner i EU er positivt for norske aktører på grunn av nærheten til markedet. Også ambisiøse planer i andre deler av verden, som i Kina, bidrar til en raskere kostnadsreduksjon. I det mest optimistiske scenarioet mener Menon at en norskbasert havvindindustri vil kunne omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050.

Slik jobber Rederiforbundets medlemmer med havvind: