Skipsfart er både en premiss for og et resultat av globalisering. Hver dag leveres varer og tjenester på og mellom kontinentene. Skip anløper nære og fjerne regioner, losser og laster varer, leverer fornybar energi og utfører tjenester på utenlandske sokler, stort sett uten hindre. Men utviklingen de siste årene bekymrer. Stadig flere land viser proteksjonistiske tendenser. 

En fersk studie fra det internasjonale rederiforbundet, ICS, belyser dagens proteksjonisme i 58 land. Hovedfunnet i studien er at enkeltstater har egeninteresse i å bygge ned verdens handelsbarrierer, stikk i strid med utviklingen som skjer i flere land.  

– Denne studien er et viktig bidrag i å synliggjøre verdien av å bygge ned verdens handelsbarrierer, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Enkeltland vil ha økonomisk gevinst ved å redusere sine handelsbarrierer.

Harald Solberg, adm. dir. Norges Rederiforbund

-Enkeltland vil ha økonomisk gevinst ved å redusere sine handelsbarrierer. Det har de, og den internasjonale skipsfarten mye å hente på, fortsetter han. 

Landene som undersøkes rangeres i en proteksjonismeindeks basert på 77 parametere. Indeksen viser en sterk korrelasjon med landets bruttonasjonalprodukt. Land med få handelsbarrierer har konkurransedyktige økonomier, handler mer, har mindre korrupsjon og slutter seg til prinsipper om fri handel. På den andre siden viser studie at land med flere barrierer har mindre handel, svak konkurransedyktighet og større forekomst av korrupsjon. Norge rangeres på 15. plass i indeksen, der 1 er best og 48 dårligst rangering.  

I det mest ambisiøse scenarioet i studien, med 50 prosent reduksjon av handelshindre, vil et enkeltland øke sin eksport av varer og tjenester med 21,1 prosent. Det tilsvarer en økning av landets BNP på 1,1 prosent. 

– Dette understreker betydningen av det arbeidet multilaterale organisasjoner gjør for å bygge ned og motarbeide proteksjonisme globalt. På sikt håper jeg det kan bidra til å blåse liv i verdens tjenesteforhandlinger for maritim sektor, avslutter Solberg.