Harald Solberg

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Korona-pandemien endret utsiktene for næringen over natten. Derfor ble fjorårets konjunkturrapport aldri publisert. For en gjennomglobalisert næring som skipsfarten har det skapt store utfordringer når verden bokstavelig talt stenger ned. I år er vi nå klare med et oppdatert markedsbilde som både beskriver hvordan fjoråret gikk og hva vi forventer av 2021.

Ingen kan si at vi var forberedt på å håndtere en pandemi av denne dimensjonen. Det siste året har vist oss noe av det beste i internasjonalt samarbeid, gjennom en imponerende rask utvikling av vaksiner mot covid-19. Samtidig har vi opplevd de alvorlige konsekvensene av mangel på internasjonalt samarbeid, med stengte landegrenser, reiserestriksjoner og hyppige endringer i regler som har rammet alle som må reise hardt.

Særlig sjøfolk og annet spesialisert personell, som hver dag gjør en fantastisk innsats for å holde forsyningslinjene åpne gjennom pandemien, har betalt en høy pris det siste året. Stor usikkerhet, lange perioder om bord, ensomhet, ingen mulighet til å gå i land og ofte doble karanteneregimer har vært regelen. Likevel har vi, takket være sjøfolkene og rederienes innsats, fått de varer, medisiner, smittevernutstyr og alt annet som vi, samfunnet og bedriftene er helt avhengig av for å holde hjulene i gang.

Kraften som ligger i at alle nasjoner trekker i samme retning har vist seg å være enorm.

Det siste året har vist oss hvor sammensveiset verden er, og hvor avhengig verdens økonomier er av at vi interagerer med hverandre. Vi har ettertrykkelig fått bevist at ingen opererer i et vakuum. Og vi har alle kjent på kroppen at isolasjon gjør livene og hverdagen vår fattigere.

Samtidig har det siste året vist oss styrken i verdensfellesskapet som den globale handelen har lagt til rette for. Kraften som ligger i at alle nasjoner trekker i samme retning har vist seg å være enorm. I fellesskap har vi lykkes med å sprenge grensene for hva vi trodde var mulig. Dette er oppløftende når vi tenker på alle de forutsette og uforutsette problemene vi, som verdenssamfunn, skal bryne oss på i årene som kommer. Det siste året har vist oss at der det er vilje er det vei. Med denne erkjennelsen kommer også et ansvar.

Nye klimakrav er ikke en trussel for den norske næringen, de representerer enorme muligheter.

Ungdommens klare tale til politikere og næringsliv har preget de siste årene: klimaendringene må tas på alvor, og den menneskelige påvirkningen på klodens klima må reduseres. Jeg er derfor stolt av å lede en organisasjon med medlemmer som både viser et stort klimaengasjement og som tar viktige grep for å finne nye løsninger for å redusere sine fotavtrykk.

Norske rederier tar lederskap i utvikling av grønn teknologi. Vi har en verdensledende maritim klynge som gjennom årtier har vært banebrytende i utviklingen av fremragende teknologi. Vi har erobret stadig dypere hav og mer ugjestmilde farvann, alt med uovertruffet presisjon og kapasitet. Nye klimakrav er derfor ikke en trussel for den norske næringen, de representerer enorme muligheter.

Med næringens samlede kunnskap og innovasjonskraft kan vi skape løsninger som verden trenger, og samtidig skape verdier og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Det forutsetter at vi fører en aktiv politikk som sikrer at hele klyngen kommer seg gjennom svært utfordrende markeder i de segmentene som er sterkest berørt av koronakrisen.

En av de viktigste forutsetningene for innovasjonskraft og investeringer med generasjonsperspektiv, er langsiktig og tålmodig kapital. Norsk rederivirksomhet har et svært høyt innslag av private norske eiere. Det store innslaget av privat eierskap gjør at rederiene tør å ha lengre tidshorisonter enn neste kvartal eller årsrapport. Det setter norske rederier i stand til å ta investeringer som kanskje ikke er lønnsomme på kort sikt, men som har stor betydning på lang sikt.

Rederiene er navet i den maritime klyngen, gjennom at de knytter til seg verft, utstyrsleverandører, forsikringsselskaper, klasseselskaper, skipsdesignere og andre tjenesteleverandører. Derfor er det avgjørende viktig for norsk maritim næring at rederivirksomheten fremdeles er på norske hender. For å sikre dette må det være forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk privat eierskap. 

For at Norge skal opprettholde sin posisjon som en av verdens fremste sjøfartsnasjoner kreves det konkurransedyktige rammebetingelser, forutsigbarhet og kompetanse.

Årets konjunkturrapport er en fortelling om Norges mest globale næring, med gode eksempler på hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Vi vet at maritim politikk virker. For at Norge skal opprettholde sin posisjon som en av verdens fremste sjøfartsnasjoner kreves det konkurransedyktige rammebetingelser, forutsigbarhet og kompetanse.

Den norske maritime næringen skal lede an, heve standarden og flytte grensene. Vi skal søke forbi horisonten og under overflaten for å bidra til å løse de største globale utfordringene i vår samtid. Slik skal vi videreføre sjøfartsnasjonen Norge.