Stram kapitaltilgang for offshore

Det kraftige oljeprisfallet i 2014 har hatt store ringvirkninger i maritim næring. Dette ser vi først og fremst gjennom redusert olje- og gassaktivitet i Norge og internasjonalt. Rederienes kapitaltilgang påvirkes i stor grad av dette.

Rederienes kapitaltilgang har blitt vesentlig svekket siden 2015. Andelen som har vurdert kapitaltilgangen som god har, siden 2015, ligget på om lag 15 til 25 prosent. Tilsvarende har andelen som har opplevd stram kapitaltilgang vært om lag 40 til 60 prosent.

I 2021 er det kun to av ti rederier som opplever god kapitaltilgang, og hele seks av ti rederier opplever stram kapitaltilgang. Kun en prosent av medlemsmassen opplever meget god kapitaltilgang. Kapitaltilgangen er nå om lag like krevende som den var under den mest utfordrende perioden av offshorekrisen.

Det er store variasjoner mellom segmentene når det gjelder vurdering av kapitaltilgangen. Mest krevende er situasjonen for offshore-segmentene. Hele 91 prosent av riggselskapene opplever at kapitaltilgangen er stram eller meget stram. Ingen riggselskaper kan rapportere om god eller meget god kapitaltilgang.

Også offshore service-rederiene opplever krevende kapitaltilgang, og nær tre av fire rederier oppgir en stram eller meget stram tilgang på kapital. Kun åtte prosent av rederiene oppgir at de har god kapitaltilgang, og ingen rederier oppgir å ha meget god kapitaltilgang.

Den krevende kapitaltilgangen innen offshore har vedvart siden oljeprisfallet i 2014, og har medført restruktureringer og betydelige refinansieringsrunder i rederiene. At den krevende kapitaltilgangen fortsetter inn i 2021, gir ytterligere utfordringer for dette segmentet.

Innen transportsegmentene er selskapene betydelig bedre stilt med tanke på kapitaltilgang. Blant deep sea-rederiene oppgir nærmere 40 prosent at de har god eller meget god kapitaltilgang. Samtidig oppgir en av fire at kapitaltilgangen er stram eller meget stram. Halvparten av selskapene i transportsegmentet innen short sea vurderer kapitaltilgangen til å være god eller meget god. Samtidig oppgir en av fire at kapitaltilgangen er stram eller meget stram. Mer enn en av ti i dette segmentet opplever kapitaltilgangen som meget stram.

Passasjerskipsrederiene oppgir en svært krevende kapitaltilgang. Halvparten av rederiene oppgir at kapitaltilgangen er stram, og en av fire oppgir at kapitaltilgangen er meget stram. Ingen av rederiene mener kapitaltilgangen er god eller meget god. Det er god grunn til å anta at den svake kapitaltilgangen henger tett sammen med det vesentlige fallet i omsetning og lønnsomhet i dette segmentet.

Ytterligere forverret kapitaltilgang

Også når det gjelder forventninger til kapitaltilgang i 2021 er det et tydelig skille mellom transportsegmentet (deep sea og short sea) og offshoresegmentet (offshore service og riggselskapene).

I deep sea er det større forventning til bedring i kapitaltilgang enn frykt for tilstramming. En av fire rederier forventer bedre kapitaltilgang i 2021 enn i 2020. Om lag 17 prosent forventer dårligere kapitaltilgang. I short sea-segmentet er forventningene noe lavere til 2021. I dette segmentet er det om lag dobbelt så mange rederier som forventer dårligere kapitaltilgang enn som forventer en bedring. Hvert fjerde rederi forventer en dårligere kapitaltilgang i 2021 enn i 2020. Kun ett av åtte rederier er optimistiske med tanke på kapitaltilgang.

Offshore service-rederiene og riggselskapene er klart mest pessimistiske til utviklingen i kapitaltilgang for 2021. En årsak til dette kan være at offshorenæringen også i tiden fremover vil preges av ytterligere restruktureringer og refinansiering.

Over halvparten av offshore service-rederiene forventer en ytterligere innstramming i tilgangen på kapital. Dette er særlig oppsiktsvekkende, all den tid at dette også er ett av de segmentene som oppgir at kapitaltilgangen allerede oppleves stram. Kun ett av syv rederier i dette segmentet ser for seg at kapitaltilgangen skal bli bedre i 2021.

Riggselskapene har også lave forventninger til 2021. Nær halvparten av riggselskapene forventer at kapitaltilgangen blir ytterligere innstrammet i det kommende året. Ingen riggselskaper forventer en bedring i kapitaltilgangen.

Se også

Opplagstall