I årets undersøkelse oppgir 42 prosent av rederiene at de har planer om å bestille nye skip eller rigger i løpet av de neste fem årene. Rederiene anslår at de vil bestille til sammen 135 skip de neste fem årene. Det er særlig innen transportsegmentene (deep sea og short sea) hvor størst andel av rederiene oppgir at de tenker å kontrahere. Deep sea står for nesten halvparten av de anslåtte kontraheringene de neste fem årene.

Også innen nærskipsfarten ser vi et stort behov og et sterkt ønske om flåtefornyelse. Potensialet for å teste ut ny klima- og miljøteknologi er stort i nærskipsfarten, da det er kortere avstander og hyppigere anløp enn for skip i deep sea og offshore service. Gjennomsnittsalderen for skipene blant Rederiforbundets medlemmer i nærskipsfart er 20 år. To av tre short sea-rederier har planer om å bestille nye skip i løpet av de neste fem årene. Dette betyr at potensialet for fornyelse i short sea er stort og at gjennomsnittsalderen for short sea-skip vil reduseres. Det tilsvarende tallet er tre av ti for offshore service-rederiene, og litt over halvparten av alle deep sea-rederiene. Ingen riggselskaper planlegger å bygge nye rigger de neste fem årene.

Deep sea-rederiene forventer å bestille 63 nye skip, fulgt av offshore service-rederiene med 44 skip og short sea-rederiene med 24 fartøy.

Norske rederier er svært viktige for norske verft og leverandørindustrien. Kontrahering av nye skip vil innebære bedring av ordreboken både for norske verft og utstyrsleverandører i den maritime klyngen. Om lag ett av fire rederier anser norske verft som aktuelle ved bygging av fartøyene.

Blant short sea-rederiene er det ingen som vurderer norske verft som aktuelle. Dette er en markant nedgang siden 2019, da om lag halvparten av rederiene mente norske verft kunne være aktuelle. Dette skyldes trolig at flere rederier som har forsøkt å finne løsninger med norske verft opplever at prisnivået blir for høyt til at det kan forsvares. Blant offshore service-rederier og passasjerrederiene anser om lag halvparten av rederiene norske verft som aktuelle. Også dette er en nedgang fra tidligere.  

Spennende prosjekter