Den negative utviklingen i shipping-etterspørselen i 2020 var i likhet med finanskrisen i 2008 stikk i strid med forventningene i markedet. Forventningene for 2020 var ganske optimistiske i alle shippingmarkeder, og handelsflåten forberedte seg på vekst.

Men selv om etterspørselen etter tonnasje sank med 1,8 prosent i 2020 på grunn av koronapandemien, ekspanderte flåten med 2,9 prosent, noe som medførte en reduksjon i utnyttelse av skipskapasitet fra 87,8 til 83,8 prosent.

De samlede inntektene til rederiene organisert i Norges Rederiforbund ble redusert med åtte prosent fra 235 milliarder kroner i 2019 til 218 milliarder kroner i 2020. Transportsegmentene, som innbefatter deep sea-rederiene og short sea-rederiene, har siden finanskrisen slo inn over næringen i 2008 gradvis økt sin omsetning, og de utgjør nå 59 prosent av total omsetning blant rederiene.

Offshoresegmentene har hatt en svært krevende tid siden 2014. Omsetningen og lønnsomheten er fremdeles langt lavere enn før oljeprisfallet, og foreløpig ikke tilbake på et bærekraftig nivå. I 2019 utgjorde den samlede omsetningen i offshoresegmentene om lag 41 prosent av den totale omsetningen blant rederiene. Dette er betydelig lavere enn toppåret i 2014, da omsetningen i offshorenæringen utgjorde hele 63 prosent av rederienes totale omsetning.

Alle segmentene opplevde redusert omsetning i 2020. Det er særlig short sea-segmentet som har det største nedtrekket, men innen dette segmentet er det store ulikheter.

Der passasjersegmentet har hatt et fall på om lag 46 prosent, har transportsegmentet økt sin omsetning med åtte prosent. Deep sea-rederiene har opplevd en reduksjon på om lag seks prosent. Og begge offshore segmentene – offshore service og riggselskapene – har opplevd en reduksjon i omsetning på fem prosent i 2020.

Rederiene forventer økte inntekter i 2021

Det er noe økt optimisme for 2021, med beskjedne positive forventninger til året. Samlet oppgir rederiene at de forventer en økning i omsetning på tre prosent i 2021. Det er stor ulikhet mellom segmentene, og den største delen av forventningene til økning er drevet av transportsegmentene og passasjerskip. 

Blant short sea-rederiene er det stor optimisme. Hele fire av fem rederier forventer vekst i 2021, og kun ti prosent forventer redusert omsetning. Internt i segmentet er det størst optimisme å spore hos passasjerskipsrederiene, der samtlige rederier forventer markant vekst i 2021.

Dette henger sammen med at passasjerskipsrederiene ble meget hardt rammet som følge av virksomhetsnekt på grunn av pandemien i 2020, men ser for seg en åpning i løpet av 2021. Deep sea-segmentet er mer splittet i sine forventninger til 2021. Om lag 40 prosent av rederiene forventer vekst i 2021, og nesten 30 prosent forventer redusert omsetning.

I offshoresegmentet er rederiene nærmest delt på midten når det gjelder forventninger til 2021. Blant offshore service og riggselskapene er det om lag 40 prosent av rederiene som oppgir at de forventer vekst i omsetning i 2020. På den andre siden er det om lag en like stor andel, i begge segmenter, som forventer reduksjon.

Dersom prognosen treffer, vil rederienes samlede inntekter ende på om lag 242 milliarder kroner i 2021, opp tre prosent fra 2020.

Fortsatt krevende i offshore

Det store inntektsfallet blant offshore service-rederiene og riggselskapene etter oljeprisfallet i 2014 preger fortsatt næringen i stor grad. Globalt har det vært lavere aktivitet innen leting, utvinning og vedlikehold, kombinert med effektivisering hos oljeselskapene.

Offshoresegmentene har fremdeles en krevende situasjon med høye opplagstall, lave rater og kort tidshorisont på inngåtte kontrakter. Situasjonen er ikke bærekraftig, og offshoresegmentene kan også i 2021 bli preget av ytterligere restruktureringer og refinansieringer.

Riggmarkedet fikk et kraftig tilbakeslag i 2020. Riggselskapenes inntekter har nærmest blitt halvert siden 2015. I 2015 hadde riggselskapene en samlet omsetning på 67 milliarder kroner. I 2020 var denne omsetningen om lag 37 milliarder kroner. For 2020 alene var nedgangen i omsetning på nærmere fem prosent, som utgjør en nedgang på om lag to milliarder kroner.

OPECs regulering av oljeprisen gir grunn til svak optimisme. Starten av 2021 har vært preget av flere interessante riggkontrakter både i Norge, UK og Brasil, mens markedet har høye forventninger til ytterligere aktivitet i Guyana, Angola, Mosambik og Malaysia. Disse boreriggene skal ut på oppdrag som tidligere har blitt utsatt, og enkelte av dem er mye raskere tilbake enn forventet.

Koronapandemiens innvirkning på oljemarkedet vil prege også store deler av 2021 for offshore service. Men det finnes noen lyspunkter. Lorentzen & Stemoco anslår at vi i 2021 vil se økt etterspørsel etter offshoretjenester med lavere utslipp, da både eiere og operatører må redusere utslippsprofilene. De peker også på at det i havvindmarkedet kan bli økt behov for flytende boenheter og «walk to work»-tjenester, noe som kan bli et lyspunkt spesielt i forsyningsskipmarkedet.

Offshore service-rederiene hadde en omsetning på om lag 100 milliarder kroner i 2014, og i perioden 2014-2018 ble den halvert til 52 milliarder kroner. I 2019 var det igjen en vekst i omsetning, på nærmere 20 prosent, før omsetningen igjen ble redusert med fem prosent i 2020. For 2021 er prognosen en ytterligere reduksjon på fem prosent.

Transportsegmentene forventer vekst i 2021

Deep sea-rederiene opplevde en reduksjon i omsetning på om lag seks prosent i 2020. For 2021 forventer de en vekst på fire prosent. Om prognosene slår til vil dette gi dem en samlet omsetning på 111 milliarder kroner i 2020. Dette betyr at deep sea-rederiene er det største enkeltsegmentet av Rederiforbundets medlemmer målt i omsetning, med om lag samme omsetning som de andre segmentene til sammen.

Short sea-rederiene har tradisjonelt en jevn og stabil vekst. Den årlige veksten de siste årene har ligget rundt fem prosent. Koronapandemien har truffet de forskjellige delene av short sea-segmentet svært ulikt.

Passasjersegmentet har hatt en svært stor nedgang i omsetning, med et omsetningstap på om lag 46 prosent. Dette utgjør om lag seks milliarder kroner i redusert omsetning. Transportsegmentet har på den andre siden hatt en god vekst i 2020, og rapporterer om en vekst i omsetning på åtte prosent. Dette utgjør en vekst på om lag én milliard kroner.

Både passasjersegmentet og transportsegmentet forventer solid vekst i 2021. Passasjersegmentet forventer en vekst på 73 prosent, noe som tilsvarer en vekst på fem milliarder kroner. Dette er allikevel ikke nok til å ta igjen hele nedtrekket fra 2020, noe som innebærer at tapene som følge av koronapandemien vil strekke seg utover 2021, og inn i 2022. Transportsegmentene forventer en vekst på om lag syv prosent. Dette tilsvarer en vekst i omsetning på om lag én milliard kroner.

Rederiene er delt om forventet lønnsomhet

Det er stort sprik i rederienes forventninger til lønnsomheten i 2021. Samlet oppgir om lag ett av tre rederier at de forventer svakere lønnsomhet i 2021 sammenlignet med 2020. Blant offshore service-rederiene og riggselskapene er det flere selskaper som forventer redusert lønnsomhet enn det er selskaper som forventer økt lønnsomhet. 38 prosent av offshore service-rederiene og 36 prosent av riggselskapene forventer redusert lønnsomhet i 2021.

Dette tyder på at offshore-segmentene forventer en ytterligere forverring av markedssituasjonen. Dette skjer på tross av at disse segmentene har operert i svært svake markeder siden oljeprisfallet i 2014, der en rekke rederier har måttet ta store tap og verdinedskrivinger. Økt lønnsomhet i offshore service-rederiene og riggselskapene er ikke ensbetydende med overskudd eller bærekraftig lønnsomhet, men kan bety at underskuddet reduseres noe.

Også innen deep sea oppgir om lag en av tre at de forventer redusert lønnsomhet i 2021. Samtidig er det en større andel av rederiene i dette segmentet – 42 prosent – som forventer økt lønnsomhet. Det er også like store andeler, på åtte prosent, som forventer vesentlig svakere lønnsomhet og vesentlig bedret lønnsomhet.

Det er særlig innen short sea at det er store forventninger til 2021. Innen transportsegmentet har 60 prosent av rederiene forventninger til bedret resultat i 2021, og kun ti prosent har forventninger om redusert resultat. Dette kan tyde på at rederiene forventer at de gode markedene dette segmentet har stått i på tampen av desember vil vedvare også inn i 2021.

Innen passasjersegmentet har tre av fire rederier forventninger til økt driftsresultat i 2021. Dette henger trolig tett sammen med at store deler av virksomheten til passasjerskipene ble stoppet som følge av koronapandemien, og at dette medførte et betydelig nedtrekk i driftsresultatet for disse rederiene i 2020. I likhet med offshore, er det ikke gitt at økt lønnsomhet i denne sammenhengen er ensbetydende med positivt driftsresultat. I denne sammenhengen kan det også bety redusert negativt driftsresultat.

Se også

Kapitaltilgang