At 2020 var et krevende år for skipsfarten, vises veldig tydelig på opplagstallene. Per januar 2021 var det 204 skip og rigger i opplag. Dette overgår de høyeste opplagstallene under offshorekrisen i 2016 – 2017. Det er også verdt å merke seg at samtlige segmenter oppgir å ha skip i opplag. Dette viser at nedtrekket i 2020 traff på tvers av segmentene.

Ser vi på gapet mellom det faktiske opplagstallet i januar sammenlignet med prognosen for årsslutt 2020, basert på medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i januar 2020, er det tydelig hvilket sjokk som har rammet skipsfarten i 2020. Forventningene ved inngangen av 2020 var at opplagstallene skulle ytterligere ned, og skulle ende på 14 rigger og 57 offshore service-fartøy. Det endelige resultatet for offshore service-rederiene ble om lag to og en halv ganger så høyt.

Det er særlig offshore service-rederiene som har høye opplagstall. Hele 144 offshore service-fartøy ligger i bøyene, der 100 av dem ligger i Norge og 44 ligger i utlandet. Dette er tett opptil rekordåret 2017, da 148 offshore service-fartøy lå i opplag. Disse tallene viser tydelig hvilken krise offshore service-rederiene står i.

Også riggselskapene har hatt et vesentlig mer krevende år enn forventet ved starten av 2020. Riggselskapene gikk inn i 2020 med 17 skip i opplag, og forventning om at dette tallet skulle reduseres til 14 i løpet av året. Det endelige resultatet viser at det har gått ytterligere seks rigger ut i opplag, og at det nå er 23 rigger i opplag. Dette er nært det antallet rigger som lå i opplag under høyden på offshorekrisen i 2016 – 2017.

Nytt av året er at også deep sea og short sea har hatt skip i opplag. Per januar 2021 har deep sea-rederiene så mange som 22 skip i opplag. Disse skipene er i stor grad knyttet til roro-segmentet. Short sea-rederiene har på samme tid 15 skip i opplag. Opplagstallene i short sea-segmentet er i all hovedsak knyttet til passasjertransport.

Samtlige segmenter forventer en vesentlig reduksjon i opplagstallene i 2021. Totalt forventer rederiene at opplagstallene skal nær halveres. Innen transportsegmentene (deep sea og short sea) er det en forventning om at det ved årsslutt 2021 vil være en nedgang fra 37 skip til tre skip i opplag, der samtlige av de gjenværende skipene er i deep sea-segmentet.

Også innen offshore er det store forventninger til 2021. Innen offshore service forventes det at så mange som 52 skip skal ut av opplag, en nedgang fra 144 skip til 92 skip. Blant riggselskapene er det en forventning om at ti rigger skal ut av opplag, slik at opplagstallet nær halveres, fra 23 til 13 rigger i opplag.

På spørsmål om hvorvidt rederiene har planer om å resirkulere skip eller rigger i 2021, oppgir 20 prosent av rederiene at de har planer om dette. Det er størst andel riggselskaper som har planer om å resirkulere i 2021. Ett av tre riggselskaper har planer om å resirkulere rigger i 2021. Disse selskapene planlegger å resirkulere totalt åtte rigger.

Høyest antall skip som planlegges resirkulert finner vi innen offshore service. Her planlegger om lag ett av seks rederier å resirkulere skip, og totalt planlegges det at 16 skip skal resirkuleres. Fire deep sea-rederier planlegger å resirkulere totalt tolv skip. På motsatt enda av skalaen er det kun tre short sea-skip som planlegges resirkulert i 2021, og ingen passasjerskip.

Se også

Permitteringer