Digitalisering i maritim næring handler om å bruke teknologi til å sikre effektive operasjoner, redusere kostnader, øke sikkerheten eller skape nye tjenester og markeder. Tar vi som nasjon lederskap i å utvikle ny digital teknologi kan vi samtidig skape verdier og arbeidsplasser.

Standarder, digital vask og effektiv rapportering

Det utvikles en rekke digitale løsninger og produkter i norsk maritim næring i dag. Imidlertid står myndighetskrav og regelverk i en del tilfeller i veien for utviklingen.

Særlig tre områder som kan bidra til å realisere en papirløs maritim næring:

  • Krav om standarder
  • Tilpasse regelverket til en digital verden
  • Muligheter for effektiv digital rapportering.

Maritim næring er internasjonalt regulert, med mange krav til dokumentasjon og rapportering som i dag må gjøres manuelt av mannskapet om bord. Rederiforbundet mener myndighetene bør kreve internasjonale standarder tilpasset en digital verden.

Det bør også gjennomføres en «digital vask» av regelverk for å fjerne krav om at dokumentasjon må oppbevares på papir og for å sikre effektive digitale rapporteringsrutiner.

Autonomi og nye transportsystemer

Norge er i dag verdensledende innen forskning og utvikling av autonome skip og har flere sterke regionale miljø. Vi har også spesielle transportutfordringer som egner seg godt for autonome skip.

Rederiforbundet oppfordrer til fortsatt satsing på autonomi gjennom å opprette tilpassede testarenaer som bedrifter og forskningsmiljøer kan benytte seg av.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Bruke erfaringer og ekspertise fra næringen selv i det varslede arbeidet med å kartlegge digitalisering i maritim næring
  • Nedsette et arbeidsutvalg som skal se på krav til nye standarder i maritim næring med deltakelse fra forskjellige sektorer i næringen
  • Foreta en «digital vask» av regelverk som per i dag setter krav til at dokumentasjon må oppbevares på papir om bord
  • Vurdere om erfaring og kunnskap med digitale innrapporteringssystemer fra andre deler av næringslivet i større omfang enn i dag
  • Legge til rette for at industrien kan redusere risikoen ved å teste ut nye løsninger i full skala
  • Legge til rette for forskning og utvikling av autonome skip i Norge
  • Legge til rette for at IMOs arbeid med å automatisere administrative oppgaver blir en realitet
Se også

7. Kompetanse

Les mer om digitalisering i maritim næring