Verden genererer 275 millioner tonn plastavfall årlig, hvorav det estimeres at 5-13 tonn ender i havet. Dersom vi ikke iverksetter tiltak, er det anslått en firedobling av plastforsøplingen innen 2050. Situasjonen er dramatisk og krever handling.

Gi plasten verdi

For å ha et bærekraftig og levende hav i fremtiden er det viktig at vi finner gode løsninger for å hindre at mer søppel og plast ender i havet. Først og fremst må det iverksettes omfattende tiltak på land for å stoppe tilførselen av søppel, dernest må vi gjøre det vi kan for å rydde opp.

Kun 20 prosent av plasten resirkuleres på verdensbasis. Dette er ikke bare et stort miljøproblem, men også et enormt ressurstap. Å endre betydningen av plastavfall fra “søppel” til ressurs er et viktig ledd i overgangen til sirkulær økonomi. Gjenvunnet plast må bli konkurransedyktig med ny plast som råvare, for å motivere til innsamling og resirkulering. Når brukte plastartikler blir en del av verdikjeden vil det føre til mindre ressurssvinn, for eksempel gjennom panteordninger.

Tverrfaglig plan for opprydding

Utfordringene på dette området er ofte preget av at det er få eller ingen incentiver til å sette i gang utviklingsprosjekter på grunn av manglende betalingsvilje i markedet. For å stimulere denne utviklingen bør det bevilges penger til en søknadsbasert piloteringsordning.

Norges Rederiforbund tror på å samle folk på tvers av tradisjonelle skillelinjer og ulike næringer for å finne nye løsninger på verdens miljøutfordringer. Vi mener samarbeid med miljøbevegelsen, ulike industrier, med akademia og det offentlige er den beste måten å finne nye, gode svar på våre felles utfordringer.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Utarbeide en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt
  • Invitere rederiene og den norske maritime klyngen til prosjekter for å fjerne plast i havet
  • Bevilge penger til en søknadsbasert piloteringsordning for utvikling av ny teknologi rettet mot kartlegging og tekniske løsninger for effektiv opprydding
  • Etablere en markedsmekanisme som kan utvikle en helhetlig verdikjede for å gi all plast en verdi og som bidrar til å fjerne plast i havet
  • Pålegge kommunale havner å etablere avfallsplaner for å håndtere plastavfall på en bedre måte, ved blant annet å legge til rette for økt bruk av resirkulering som del av en verdikjede