En rekke banebrytende transportkonsepter er under utvikling i Norge. For å beholde posisjonen i front må satsingen opprettholdes og midler til forskning og utvikling av ny teknologi økes. På dette området har den maritime klyngen i Norge store muligheter til å utvikle løsninger som verden trenger, gjennom tverrfaglig samarbeid og økt forskningsinnsats.

Sektoravtaler

Klyngesamarbeidet i Norge er imponerende, og sees fra resten av verden som et stort norsk konkurransefortrinn. Det nære samarbeidet mellom næringen, forsknings- og innovasjonsaktører og det offentlige har gitt suksess på mange områder.

Internasjonalt brukes samhandlingsdrevet forskning strategisk for å løse stadig mer presserende utfordringer verden står overfor. Et eksempel er Storbritannia der man i en årrekke har hatt sektoravtaler mellom myndigheter, næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og organisasjoner.

Med næringslivet i førersetet nedsettes klare strategier og avtaler for hvordan man skal møte felles utfordringer og muligheter. Dette bør norsk næringsliv og norske myndigheter la seg inspirere av. Vi mener det behøves en sektoravtale for å realisere de mulighetene som ligger i teknologilaboratoriet norskekysten utgjør.

Det haster å realisere Ocean Space Centre

Næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er avgjørende for konkurranseevnen i Norge. Det trengs investeringer i fremtidsrettet FoU og infrastruktur for å opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon.

Forskningsinfrastrukturen ved Marinteknisk senter i Trondheim har bidratt til å skape store verdier gjennom flere tiår. Dagens forskningsinfrastruktur er dessverre svært utslitt. Våre viktigste verktøy for innovasjon og nyutvikling er i ferd med å forsvinne, og det er dramatisk.

Det er derfor helt avgjørende med en rask realisering av Ocean Space Centre.

Videre er det helt avgjørende å raskt få på plass infrastruktur for fornybar energi. Å legge til rette for en grønn infrastruktur langs kysten er en forutsetning for å ta i bruk ny teknologi, og for deltagelse i internasjonale forskningsprosjekt.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Finansiere Ocean Space Centre gjennom en positiv investeringsbeslutning synliggjort i forslag til statsbudsjett for 2022
  • Igangsette sektoravtaler i Norge, for eksempel innen flytende havvind, kunstig intelligens og utvikling av nullutslippsteknologi, som kan bidra til å realisere norskekysten som teknologilaboratorium
  • Sikre at havbasert forskning og innovasjon har en stor plass i EUs forsknings- og innovasjonsprogram
Se også

6. Digitalisering