Den norske flåten representerer en formidabel beredskapsressurs for norske myndigheter og allierte. For å bidra til global maritim sikkerhet, og styrke nasjonens evne til å utnytte flåten som beredskapsressurs er det behov for å videreutvikle en helhetlig nasjonal strategi og planer på flere områder.

Cyberkriminalitet er en alvorlig trussel

Medlemsrederiene i Norges Rederiforbund rapporterer at cyberkriminalitet er den største trusselen mot deres virksomhet. Digitaliseringen av næringen, og av samfunnet, gir mange muligheter, men samtidig en rekke sårbarheter og utfordringer. Næringen jobber målrettet for å forbedre sikkerheten i både systemer og infrastruktur.

Den mest markante satsingen gjøres gjennom etableringen av næringens eget cybersikkerhetssenter, NORMA Cyber. For å være best mulig rustet er det behov for et tett samarbeid med relevante statlige aktører. Samtidig vil næringslivet kunne være uvurderlige sensorer og kompetansepartnere for myndighetene.

Se også

Stor interesse for maritim cybersikkerhet

Piratvirksomhet og regionale væpnede konflikter

Like etter cyberkriminalitet rangerer respondentene geopolitiske spenninger og piratvirksomhet. Bare i 2020 har flere norske skip blitt utsatt for trusler og situasjoner ulike steder i verden.

Situasjonen utenfor Vest-Afrika er den mest krevende, der piratene angriper skip og kidnapper mannskapsmedlemmer for løsepenger. I 2020 ble mer enn 135 sjøfolk utsatt for denne alvorlige kriminelle aktiviteten. Når det gjelder væpnede konflikter er det flere farvann og havner som utfordrer verdenshandelen. I 2020 har situasjonen i Midtøsten fortsatt å medføre betydelig usikkerhet i næringen.

Norske myndigheter kan bidra mer koordinert og helhetlig for å trygge norsk skipsfart i spesielt krevende farvann som Vest-Afrika og Midtøsten. Utfordringene er kompliserte og krevende, men kan gjennom vilje til samordnet og strategisk bruk av statens virkemidler og internasjonalt samarbeid bidra til økt sikkerhet og stabilitet.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Utvikle en helhetlig nasjonal strategi for systematisk å bidra til å forbedre den maritime sikkerhetssituasjonen i utsatte og utvalgte regioner
  • Sørge for at kyststatene i utsatte regioner har et lovverk på plass som kriminaliserer og straffeforfølger piratvirksomhet
  • Bidra til etablering av regionalt samarbeid og avtaler mellom utsatte kyststater slik at de kan dele informasjon om pågående angrep og i samarbeid kunne iverksette mottiltak
  • Etablere arenaer for næringen og regionale partnere for å bygge tillit, dele informasjon og erfaringer
  • Vurdere militær innsats, som kan deeskalere sikkerhetssituasjonen og bidra til langsiktig stabilitet i Midtøsten og Vest-Afrika
  • Bedre det nasjonale forsvaret i cyberdomenet gjennom tett samarbeid med NORMA Cyber
Se også

11. Et rent hav