Disse opererer mellom norsk og europeisk havn, og mellom havner i Europa. Hele 40 prosent av den interne transporten i Europa fraktes på kjøl. Dette gjør at nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for næringslivets transportbehov og norsk industris konkurransekraft. Rederiforbundets medlemmer i nærskipsfart kontrollerer om lag 130 skip. Næringen bidrar til effektive logistikk- og transportløsninger, og ett skip i nærskipsfart kan med en enkelt last, løfte volum tilsvarende 200-400 lastebiler av veien.

Land av særlig interesse for short sea-rederier

For rederiene som opererer i nærskipsfart, er det Norge, Storbritannia og Tyskland som trekkes frem som land av særlig interesse. 40 prosent av rederiene rangerer Norge som det klart viktigste landet, mens 30 prosent svarer at Storbritannia er viktigst, og 20 prosent svarer Tyskland. Disse landene har holdt seg stabile som de viktigste landene for nærskipsfarten gjennom flere år.

Se også

Deep sea