Tidligere rapporter har vist at det vil bli et økt behov for digital kompetanse, både på sjø og land i norsk maritim næring. Særlig vil det bli et økt behov for etter- og videreutdanning av arbeidstakere og for bedrifter og utdanningsinstitusjoner som legger til rette for dette.

Fremtiden krever en langt høyere grad av omstilling og etter- og videreutdanning enn i dag.

Hans Sande, adm. dir. i Norsk Sjøoffisersforbund

Nå ønsker Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart å bore dypere i problemstillingene gjennom intervjuer og analyser med næringen. Målet er å identifisere hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne møte fremtidens kompetansebehov.

– Ny teknologi og digitalisering stiller krav til oss i maritim næring. Det er ikke lenger sånn at det du lærte under utdanningen vil være tilstrekkelig gjennom et helt arbeidsliv. Fremtiden krever en langt høyere grad av omstilling og etter- og videreutdanning enn i dag. Derfor må vi finne ut hvordan vi kan innrette utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet deretter, sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Vi må utdanne arbeidstakere som er i stand til å utvikle den norske maritime klyngen for fremtiden.

Harald Solberg, adm. dir. i Norges Rederiforbund

Norsk maritim utdanning skal være i verdensklasse, derfor må utdanningsinstitusjonene stadig være i utvikling for å hevde seg. I tillegg til å investere i oppdatert teknisk utstyr, må utdanningsinstitusjonene legge vekt på de ferdighetene arbeidstakere vil ha behov for i den nye, høyteknologiske arbeidshverdagen, som evne til problemløsning, kritisk tenkning og generell forståelse for digitale systemer.

– Raskere teknologiske endringer krever et kontinuerlig og tett samarbeid mellom næringsliv og akademia. Det er nødvendig å koble næringens behov tettere på utviklingen av utdanningene. Vi må utdanne arbeidstakere som er i stand til å utvikle den norske maritime klyngen for fremtiden, og jeg er glad for at dette prosjektet vekker så stor interesse i næringen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

En rekke aktører fra næringen bistår i prosjektet gjennom en ekspertgruppe som møtes jevnlig for å gi innspill og retning til arbeidet. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og resultatene av arbeidet lanseres i løpet av våren 2022.