– Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping i maritim næring. Strategien bygger på at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon i 2030 gjennom å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, sier strategigruppens leder Ingrid Schjølberg, dekan og professor ved institutt for marin teknikk, NTNU.

Strategien fremhever tre områder for strategisk forsknings- og innovasjonsinnsats. For det første trengs en omfattende digital satsing for økt konkurransekraft. Videre må det utvikles og tas i bruk lav- og nullutslippsteknologier og løsninger, noe som vil kreve koordinert innsats og samarbeid på tvers av de maritime verdikjedene. Til slutt er det nødvendig å fjerne barrierer knyttet til infrastruktur, tilgang til alternative drivstoff og elektrisitet, økonomisk lønnsomhet og til sikkerhet ved bruk av grønne teknologier for å realisere en grønn og trygg sjøtransport.

– Det offentlige kan være med og skape et tidlig marked for ny teknologi og nye løsninger for lav- og nullutslipp.

Ingrid Schjølberg, leder for arbeidet med Maritim21-strategien.

Schjølberg understreker at det er behov for myndigheter og et virkemiddelapparat som støtter opp om strategien.

– Det offentlige kan være med og skape et tidlig marked for ny teknologi og nye løsninger for lav- og nullutslipp gjennom offentlig privat innovasjonssamarbeid og innkjøp, samt strategisk bruk av innkjøpsmakt. Dette vil gjøre næringen mer konkurransedyktig, sier Schjølberg.

For at Norge skal forbli en verdensledende maritim nasjon, må forskning, innovasjon og digitalisering stå sentralt.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

– Det grønne industriløftet er en prioritert sak for regjeringen. Vi har satt oss mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030, da er vi avhengig av å lykkes med å utvikle både eksisterende og nye næringer i havet. For at Norge skal forbli en verdensledende maritim nasjon, må forskning, innovasjon og digitalisering stå sentralt. Denne strategien er et viktig innspill til regjeringens arbeid for å fremme det grønne industriløftet og vår satsing på grønn skipsfart fram mot 2030, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Strategien skal bidra til økt verdiskaping, sysselsetting og grønn omstilling. Dette er konkretisert i tre delmål for 2030: 

  • minst 50 prosent vekst i næringens verdiskaping og eksportinntekter i Norge (fra 2019) 
  • minst 10 prosent vekst i næringens sysselsetting i Norge (fra 2019) 
  • muliggjøre utslippsmålene vedtatt for maritim næring og støtte opp under næringens egne ambisjoner