Norge på femteplass blant verdens skipsfartsnasjoner

Verdien på den samlede verdensflåten er i 2022 beregnet til 1 530 milliarder dollar. De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av dette. Norge ligger på en femteplass. Kina, Japan og Hellas er de tre desidert største nasjonene etterfulgt av Tyskland og Norge. I den norske flåten har gasstank- og offshoresegmentet høyest markedsverdi. 

Koronapandemien har de siste to årene forårsaket store økonomiske utfordringer for den internasjonale forsyningskjeden innen frakt av gods. Utfordringene brer seg fra ineffektiv havnedrift til mangel på råvarer.

Endringer i verdenshandelen har ført til en betydelig økning i fraktrater for container- og tørrbulkskip. Fraktratene for containerskip har de siste par årene vært opptil syv ganger så høye sammenlignet med 2019. Tilsvarende for tørrbulk ser man mer enn en dobling i fraktrater1. Disse prisendringene gir derfor store utslag i flåteverdien.

Frem til i år har data fra IHS Markit blitt brukt for å beregne størrelse og sammensetning av de enkelte lands skipsflåter, mens prisdata i hovedsak er hentet fra Clarksons Platou. Fra og med 2022 er datagrunnlag for beregning av sammensetning og størrelse på flåtene hentet fra Clarksons World Fleet Register.

Disse to datakildene er ikke helt like, noe som medfører at resultatene i årets verdisetting er noe ulik tidligere år. Den største forskjellen i datagrunnlaget er at Clarksons har en bredere dekning av fartøy på tvers av nasjoner. IHS Markit hadde rundt 11 000 fartøy med ukjent eiernasjonalitet, mens Clarksons kun har i overkant av 1 000 fartøy med ukjent nasjonalitet.

Endring i datakilden, og dermed dekningsgrad, i kombinasjon med mer presis eierskapsinformasjon og oppdatering av verdsettelsesgrunnlaget, fører til sterke økninger i flåteverdien for noen nasjoner innen noen segmenter. Den kraftige verdiøkningen i særlig gass- og tørrbulksegmentet i den norske flåten er eksempler på dette. Likevel baserer årets analyser seg på et sterkere datagrunnlag enn tidligere med færre usikkerhetsmomenter.

Se også

Utenriksflåten