Skipsfarten er på bedringens vei

-men betydelig usikkerhet grunnet sikkerhetspolitisk uro

 

Rederienes omsetning henger sammen med utviklingen i verdensøkonomien. Verdensøkonomien i 2021 har i svært stor grad blitt påvirket av den verdensomspennende koronapandemien, der en rekke land har hatt inngripende smitteverntiltak over nær to år. I 2021 ga lettelser i restriksjonene i flere land en vekst i etterspørsel etter råvarer, produkter og dermed også transport, og verdensøkonomien har igjen sett en sunn vekst, særlig i de avanserte økonomiene.

I sin rapport «Global Economic Prospects» utgitt i januar 2022, estimerer Verdensbanken at verdens brutto nasjonalprodukt ble økt med om lag 5,5 prosent i 20211. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at verdensøkonomien vokste med 5,9 prosent i 20212. Dette er den sterkeste post-resesjonsveksten på 80 år, og skyldes at lettelser i koronarestriksjoner i en rekke land har ført til økt etterspørsel etter varer og tjenester. Veksten i fremvoksende markeder (EMDEs) er noe svakere og skjørere enn i avanserte økonomier. Dette skyldes at disse landene har lavere vaksinasjonsgrad og mindre grad av økonomiske stimuleringspakker, samt at de også i utgangspunktet ble truffet hardere økonomisk av pandemien.

De inngripende smitteverntiltakene har medført omfattende operasjonelle utfordringer for rederiene. I lang tid var det svært krevende å få gjennomført mannskapsbytter og restriksjoner ved havneanløp har forsinket og vanskeliggjort nødvendige logistikkoperasjoner. Tre av fire rederier oppgir at de har hatt stor grad eller svært stor grad av operasjonelle utfordringer i 2021 som følge av koronapandemien. Dette er vesentlig høyere enn de forventningene rederiene hadde ved inngangen av året, da knapt halvparten forventet stor grad eller svært stor grad av operasjonelle utfordringer. Dette tyder på at utfordringene som fulgte av pandemien ble mer langvarige og inngripende enn det rederiene kunne se for seg ved inngangen til 2021.

Prognosene til Verdensbanken for verdensøkonomien tilsier vekst på om lag 4,1 prosent i 2022. IMF er noe mer positive og forventer at verdensøkonomien vil vokse med 4,4 prosent i 2022. De avanserte økonomiene er forventet å, gjennom 2022 og 2023, kunne komme tilbake til det nivået man lå på før pandemien. Den forventede økonomiske veksten for 2022 og 2023 i de fremvoksende markedene er ikke sterk nok til å ta disse landene tilbake til det nivået de var på før pandemien.

Det er stor usikkerhet knyttet til 2022-prognosene. En fremvekst av nye COVID-19-varianter kan forlenge pandemien og forårsake nye utfordringer i verdensøkonomien. Det ser også ut til at de utfordringene som har oppstått i forsyningskjeden vil vedvare inn i 2022. Det er også stor volatilitet i energiprisene som har stor påvirkning på både aktivitet og prisnivå i en rekke lands industrivirksomhet. IMF peker på at det også kan oppstå andre globale risikoer ettersom de geopolitiske spenningene forblir høye, og den pågående klimakrisen betyr at sannsynligheten for store naturkatastrofer fortsatt er høy.

Rederiene forventer store operasjonelle utfordringer også i 2022, særlig utenfor Norge. Nesten tre av fire rederier forventer stor grad eller svært stor grad av operasjonelle utfordringer utenfor Norge. Kun en av fire forventer stor grad eller svært stor grad av operasjonelle utfordringer i Norge eller norske farvann. Samtidig ser vi at det er nær ingen rederier som forventer at 2022 skal forløpe uten noen form for operasjonelle utfordringer. Det viser at koronapandemien vil påvirke norske rederier også i 2022.

Økt etterspørsel etter skip, og bedre utnyttelse av flåten

For snart to år siden, ved inngangen til pandemien, falt etterspørselen etter skip med 1,8 prosent, den første nedgangen siden finanskrisen og med en større prosentvis reduksjon enn etter 2008. I fjor steg derimot etterspørselen kraftig med hele 4,7 prosent på årsbasis og gjeninnhentet fallet. Havner som opererer under kapasitet, pandemirelaterte forsinkelser i bestillinger på nye fartøy, og mange containere som har hopet seg opp i logistikkjedene, har ført til mindre tilgjengelig lastekapasitet i markedet. Dette har gitt økte rater i flere transportsegmenter, og særlig containersegmentet. I år forventer Lorentzen & Stemoco at behovet vil øke ytterligere med 5,9 prosent i det andre året på rad med oppgang.

2020 markerte også bunnpunktet for flåteutnyttelsen, som da var på om lag 80,7 prosent. I fjor steg flåteutnyttelsen til 82,3 prosent og i år forventer Lorentzen & Stemoco at flåteutnyttelsen vil stige til 84,7 prosent. Etterspørselen er svært ulik for de ulike segmentene. Containerskipene nådde i andre halvår av 2020 en utnyttelsesgrad på 90 prosent, og dette har styrket seg ytterligere i løpet av fjoråret og inn i dette året. Deretter følger tørrlastmarkedet, og videre tank- og gassmarkedet.

Økt oljepris gir økt aktivitet

Utviklingen i oljepris påvirker i stor grad norske rederier. Oljeprisen styrer i all hovedsak aktiviteten offshore, og utgjør dermed den viktigste forutsetningen for aktivitet i om lag en tredjedel av den norske utenriksflåten. I tillegg er oljeprisen en viktig faktor i transportsegmentet, da bunkerskostnader utgjør en vesentlig del av skipenes driftskostnader. Dermed vil en høy oljepris være positivt for omsetningen i offshoresegmentene, mens en lav oljepris bidrar til lavere operasjonskostnader i transportsegmentene.

Viktigst for oljeprisen er økende etterspørsel etter olje, samt kuttregimet som ble innført av OPEC+ fra april 2020. Siden den gang har oljeprisen økt til dagens US$ 90 pr. fat som følge av at etterspørselen har oversteget tilbudet og lagrene er blitt trukket ned til kritisk lave nivåer.

Økt etterspørsel etter olje har medført økt aktivitet i offshoresegmentene. Offshore service-markedet tok seg opp i 2021 etter et svært svakt 2020. I andre halvdel av 2021 nådde ankerhåndteringsfartøy og PSVer en flåteutnyttelse på 65 prosent. En økning i oljeetterspørsel, sterk oljepris og enheter som blir solgt til nye markeder kan sammen gi gode rater og økt verdi av flåten i offshoresegmentet i 2022.

Se også

Omsetningstall