Stram kapitaltilgang for offshore

Det kraftige oljeprisfallet i 2014 har hatt store ringvirkninger i maritim næring. I tillegg har ustabiliteten skapt av pandemien i stor grad påvirket rederienes kapitaltilgang, særlig innen passasjerskipssegmentet.

Rederienes kapitaltilgang har vært svak helt siden 2015. Andelen som har vurdert kapitaltilgangen som god har ligget på om lag 15 til 25 prosent. Tilsvarende har andelen som har opplevd stram kapitaltilgang vært på om lag 40 til 60 prosent.

I 2022 ser vi tegn til bedring i kapitaltilgangen. Tre av ti rederier oppgir at de opplever god kapitaltilgang, og fire av ti rederier opplever stram kapitaltilgang. Samtlige segmenter opplever en bedring i kapitaltilgangen sammenlignet med i fjor. Det er vesentlig bedring i kapitaltilgangen for deep sea og short sea. Offshoresegmentene og passasjerskipssegmentet oppgir at det fremdeles er krevende kapitaltilgang, dog ser vi at det er en svak bedring fra 2021.

Det er store variasjoner mellom segmentene når det gjelder vurdering av kapitaltilgangen. Mest krevende er situasjonen for offshoresegmentene. Hele 64 prosent av riggselskapene opplever at kapitaltilgangen er stram eller meget stram. Ingen riggselskaper kan rapportere om god eller meget god kapitaltilgang. Også offshore service-rederiene opplever krevende kapitaltilgang, og nær seks av ti rederier oppgir en stram eller meget stram tilgang på kapital. Kun 16 prosent av rederiene oppgir at de har god kapitaltilgang, og kun tre prosent oppgir å ha meget god kapitaltilgang.

Den krevende kapitaltilgangen innen offshore har vedvart siden oljeprisfallet i 2014, og har medført restruktureringer og betydelige refinansieringsrunder i rederiene. At det fremdeles er krevende kapitaltilgang i dette segmentet, viser at det utfordrende markedsbildet som dette segmentet har operert i vil vedvare inn i 2022.

Innen transportsegmentene er selskapene betydelig bedre stilt med tanke på kapitaltilgang. Blant deep sea-rederiene oppgir nærmere 70 prosent at de har god eller meget god kapitaltilgang. Samtidig oppgir kun fire prosent at kapitaltilgangen er stram. Over 60 prosent av selskapene innen short sea vurderer kapitaltilgangen til å være god. Samtidig oppgir 13 prosent at kapitaltilgangen er stram. Den gode kapitaltilgangen i transportsegmentene gjenspeiler den gode markedssituasjonen som de står i. God kapitaltilgang i disse segmentene er viktige forutsetninger for å kunne gjøre nødvendige investeringer i ny teknologi og miljøvennlige løsninger for å ta de neste stegene mot det grønne skiftet i skipsfarten.

Passasjerskipsrederiene oppgir en krevende kapitaltilgang. Halvparten av rederiene oppgir at kapitaltilgangen er stram, og ingen av rederiene mener kapitaltilgangen er god. Det er god grunn til å anta at den svake kapitaltilgangen henger tett sammen med det vesentlige fallet i omsetning og lønnsomhet i dette segmentet.

Forventet bedring av kapitaltilgangen

Forventningene om kapitaltilgang i 2022 er oppløftende. Tre av ti rederier forventer bedre tilgang på kapital. 15 prosent forventer dårligere tilgang på kapital, og litt over halvparten forventer en kapitaltilgang tilsvarende den i dag. Også her er det et tydelig skille mellom transportsegmentet (deep sea og short sea) og offshoresegmentet (offshore service og riggselskapene).

I deep sea er det en forventning om ytterligere bedring i kapitaltilgang. 36 prosent av rederiene forventer bedre kapitaltilgang i 2022 enn i 2021. Kun fire prosent forventer dårligere kapitaltilgang. I short sea-segmentet er det store forventninger til bedre tilgang på kapital i 2022. I dette segmentet forventer om lag seks av ti at kapitaltilgangen blir bedre i 2022, og ingen forventer en dårligere kapitaltilgang. Dette er godt nytt for evnen til å få til flåtefornyelse i dette segmentet, og dermed også positive nyheter for potensialet for å utvikle og ta i bruk nye og mer klimavennlige løsninger i skipsfarten.

Blant passasjerskipsrederiene er det om lag et av tre rederier som oppgir forventninger om bedre kapitaltilgang, og like mange rederier som forventer noe dårligere kapitaltilgang.

Offshore service-rederiene og riggselskapene er klart mest pessimistiske til utviklingen i kapitaltilgang for 2022, men likevel er det en vesentlig bedring fra i fjor. Om lag to av ti av offshore service-rederiene forventer en ytterligere innstramming i tilgangen på kapital. I fjor var det over halvparten som oppga det samme. Flere enn to av ti rederier i dette segmentet ser for seg at kapitaltilgangen skal bli bedre i 2022. Dette er positive signaler som kan tyde på at også kapitalmarkedene begynner å se lyspunkter i offshore.

Riggselskapene har lave forventninger til 2022, men også her ser vi en svak forbedring fra i fjor. Om lag tre av ti av riggselskapene forventer at kapitaltilgangen blir ytterligere innstrammet i det kommende året. I fjor oppga over fire av ti forventninger om det samme. I år oppgir 15 prosent av riggselskapene at de forventer en bedring i kapitaltilgangen. Dette er en vesentlig bedring fra i fjor, da ingen forventet en bedring i kapitaltilgangen det kommende året.