Over halvparten av rederiene vil bestille nye skip de neste fem årene

I årets undersøkelse oppgir 54 prosent av rederiene at de har planer om å bestille nye skip eller rigger i løpet av de neste fem årene. Rederiene anslår at de vil bestille til sammen 162 skip og åtte rigger de neste fem årene. Det er særlig innen transportsegmentene (deep sea og short sea) hvor størst andel av rederiene oppgir at de tenker å kontrahere.

Innen deep sea oppgir nesten seks av ti at de skal kontrahere skip de neste fem årene. Dette segmentet står for nesten halvparten av de anslåtte kontraheringene de neste fem årene, med sine estimerte 81 nybygg.

Også innen nærskipsfarten ser vi et stort behov og et sterkt ønske om flåtefornyelse. Ni av ti short sea-rederier har planer om å bestille nye skip i løpet av de neste fem årene. Dette betyr at potensialet for fornyelse i short sea er stort og at gjennomsnittsalderen for short sea-skip vil reduseres. Potensialet for å teste ut ny klima- og miljøteknologi er stort i nærskipsfarten, da det er kortere avstander og hyppigere anløp enn for skip i deep sea og offshore service. Totalt forventer dette segmentet å kontrahere 21 skip de neste fem årene.

Nesten halvparten av offshore service-rederiene planlegger å bygge nye skip de neste fem årene. Totalt oppgir offshore service-rederiene at de anslår å kontrahere totalt 58 skip. Og nær fire av ti riggselskaper oppgir at de anslår å bygge totalt åtte rigger.

Også innen passasjerskipssegmentet forventes det nybygg. Her anslås det at det vil kontraheres to nye skip de neste fem årene.

Norske rederier er svært viktige for norske verft og leverandørindustrien. Kontrahering av nye skip vil innebære bedring av ordreboken både for norske verft og utstyrsleverandører i den maritime klyngen. Om lag to av tre rederier ønsker å bruke norske verft ved bygging av sine fartøy. Men dessverre mener kun en av tre at norske verft vil være aktuelle. 

Blant short sea-rederiene er det ingen som vurderer norske verft som aktuelle. Dette tallet er vesentlig høyere innen offshore service, der tre av fire oppgir at norske verft vil være aktuelle ved bygging av skip. Innen passasjersegmentet oppgis det at norske verft både er ønskelige og aktuelle for bygging av skip. Innen deep sea er det ingen rederier som anser norske verft som aktuelle.

Når rederiene blir spurt om hvilke barrierer som gjør at de ikke velger norske verft svarer over 90 prosent av rederiene at kostnadene er et hinder. For deep sea-rederiene er det en kombinasjon av kostnader og kapasitet. Noe av forklaringen ligger da i verftenes størrelse på dokk og norske verfts manglende evne til å levere store bulk- eller tankskip.

For short sea-segmentet er det utelukkende kostnader som er barrieren. Dette viser at det er et stort potensial for bygging av short sea-fartøyer i Norge, dersom byggekostnadene blir redusert. Dersom flere skip bygges i Norge vil det både bringe ringvirkninger til de maritime klyngene langs kysten, samt gi økt aktivitet ved verftene som siden oljeprisfallet har stått i en svært krevende situasjon.  

For offshore service-rederiene er norske verft fremdeles aktuelle for bygging av skip, og en økende ordrebok fra offshore service-rederiene vil være gode nyheter for verftsindustrien og resten av den norske maritime næringen.

Se også

Kapitaltilgang