Vekst i transportsegmentene i 2021 – reduksjon i offshore

De samlede inntektene til rederiene organisert i Norges Rederiforbund har holdt seg relativt stabile fra 216,5 milliarder kroner i 2020 til 217,4 milliarder kroner i 2021. Transportsegmentene, som innbefatter deep sea-rederiene og short sea-rederiene, har siden finanskrisen slo inn over næringen i 2008 gradvis økt sin omsetning, og de utgjør nå nærmere 60 prosent av total omsetning blant rederiene.

Offshoresegmentene har hatt en svært krevende tid siden oljepriskollapsen i 2014. Omsetningen og lønnsomheten er fremdeles langt lavere enn før oljeprisfallet, og foreløpig ikke tilbake på et bærekraftig nivå. I 2021 utgjorde den samlede omsetningen i offshoresegmentene om lag 40 prosent av den totale omsetningen blant rederiene. Dette er betydelig lavere enn i toppåret 2014, da omsetningen i offshorenæringen utgjorde hele 63 prosent av rederienes totale omsetning.

Transportsegmentene opplevde betydelig vekst i omsetning i 2021. Deep sea-rederiene opplevde en vekst på fem prosent, og har nå en total omsetning på over 112 milliarder kroner. Short sea-rederiene hadde en vekst i omsetning på syv prosent, og har nå omsetning på nærmere ti milliarder kroner. Mye av veksten skyldes det svært sterke containermarkedet, som også spiller over på de andre segmentene. Økte volumer og opphoping i havner som følge av svært rask vekst i aktivitet og strenge koronarestriksjoner bidro til å øke behovet for skip med nesten seks prosent.

Også passasjerskipssegmentet opplever en vekst i omsetning i 2021, men tar bare igjen om lag en syvendedel av nedtrekket de opplevde i 2020. I 2021 var den samlede omsetningen i dette segmentet rett over syv milliarder kroner. Dette er langt unna de forventningene passasjerskipsrederiene oppga i fjorårets undersøkelse. Da oppga dette segmentet en forventning om en vekst på 73 prosent. Dette viser at pandemien ble lenger og mer alvorlig enn passasjerskipsrederiene kunne se for seg.

Offshoresegmentene har opplevd en ytterligere nedgang i omsetning. Det er særlig riggselskapene som har hatt et stort omsetningsfall, på elleve prosent. Riggselskapene har med det mer enn halvert omsetningen sin siden 2014, og hadde i 2021 en omsetning på om lag 31 milliarder kroner. Offshore service-rederiene har fått redusert omsetningen sin med ytterligere fire prosent, og har nå en totalomsetning på 56 milliarder kroner. Også dette er nær en halvering av omsetningen sammenlignet med 2014.

Rederiene forventer økte inntekter i 2022

Det er noe økt optimisme for 2022, der det samlet sett er forsiktig positive forventninger til året. Samlet oppgir rederiene at de forventer en økning i omsetning på fire prosent i 2022. Dog er det stort strekk i laget med voldsom ulikhet mellom segmentene, og det er særlig short sea, passasjerskip og offshore service som forventer vekst i omsetning.

Dersom prognosen treffer, vil rederienes samlede inntekter ende på om lag 227 milliarder kroner i 2022, opp fire prosent fra 2021.

Det er noe økt optimisme for 2022, der det samlet sett er forsiktig positive forventninger til året. Samlet oppgir rederiene at de forventer en økning i omsetning på fire prosent i 2022. Dog er det stort strekk i laget med voldsom ulikhet mellom segmentene, og det er særlig short sea, passasjerskip og offshore service som forventer vekst i omsetning.

Dersom prognosen treffer, vil rederienes samlede inntekter ende på om lag 227 milliarder kroner i 2022, opp fire prosent fra 2021.

Fortsatt krevende i offshore

Det store inntektsfallet blant offshore service-rederiene og riggselskapene etter oljeprisfallet i 2014 preger fortsatt næringen. Næringen har de siste årene gjennomgått svært omfattende restrukturering blant annet ved salg og vesentlig resirkulering av flåten både innen rigg og offshore service. Økt oljepris og økt aktivitet innen olje- og gassproduksjon har allerede gitt økte rater, og Lorentzen & Stemoco forventer at ratene vil øke ytterligere gjennom 2022.

Offshoresegmentet er svært delt i forventningene knyttet til 2022. Offshore service-rederiene forventer en vesentlig vekst i omsetning, på om lag åtte prosent. Det vil medføre at dette segmentet vil ta seg opp igjen til det nivået som var før pandemien slo til, med en totalomsetning på om lag 61 milliarder kroner.

Riggselskapene forventer en ytterligere nedgang i omsetning i 2022 på om lag syv prosent. Dette sees i sammenheng med at det er et stort antall rigger som er resirkulert og tatt ut av aktivitet på norsk sokkel. Ergo reduseres omsetningen som følge av færre rigger i aktivitet, og ikke direkte som følge av lavere rater. Lorentzen & Stemoco forventer at flere kontrakter og dagens sterke oljepris vil gjøre den tilgjengelige flåten mindre, og sende ratene oppover i dette markedet. Dette kan forklare hvorfor dette segmentet forventer at omsetningen går ned, men samtidig forventer at lønnsomheten går opp.

Transportsegmentene forventer vekst i 2022

Blant short sea-rederiene er det stor optimisme. Hele tre av fire rederier forventer vekst i 2022, og ingen forventer redusert omsetning. Samlet forventer de en vekst på syv prosent, som er en tangering av veksten i fjor. Dette vil være den nest største veksten i omsetning siden finanskrisen i 2008.

Det er betydelig størst optimisme å spore hos passasjerskipsrederiene, der samtlige rederier forventer vekst i 2022. Totalt forventer passasjerskipsrederiene at omsetningen skal mer enn dobles, med en vekst på 111 prosent. Dette kommer som følge av at passasjerskipsrederiene ser for seg en normalisering av markedssituasjonen i 2022. En slik vekst vil løfte omsetningen til passasjerskipsrederiene til over det nivået de var på før pandemien brøt ut.

Deep sea-segmentet er splittet i sine forventninger til 2022. 15 prosent av rederiene oppgir at de har forventninger om vesentlig redusert omsetning, noe som forklares med omstrukturering av flåten gjennom salg av skip. De øvrige rederiene forventer om lag samme eller noe økt omsetning som følge av bedre markeder. De bedrede markedene for deep sea skyldes at det rekordsterke containerskipmarkedet gir bedre markeder for både bilskip, bulkskip og tørrlastmarkedet. Et eksempel på dette er at bruktbiler, som tidligere har blitt fraktet i container, nå i større grad fraktes på bilskip. Samlet er det en forventning om en reduksjon på om lag en prosent i omsetningen i 2022, som henger sammen med endringer i antall skip i flåten.

Rederiene er delt om forventet lønnsomhet

Det er økende optimisme i næringen knyttet til lønnsomheten i 2022. Samlet oppgir om lag tre av fem at de forventer økt lønnsomhet i 2022 sammenlignet med 2021. Dette er en vesentlig bedring fra i fjor, da under halvparten oppga slike forventninger.

Også blant offshore service-rederiene og riggselskapene er det flere selskaper som forventer økt lønnsomhet enn det er selskaper som forventer redusert lønnsomhet. 64 prosent av offshore service-rederiene og 41 prosent av riggselskapene forventer økt lønnsomhet i 2022. Dette er første gang at begge offshoresegmentene forventer en styrking av lønnsomheten. Disse segmentene har operert i svært svake markeder siden oljeprisfallet i 2014, der en rekke rederier har måttet ta store tap og verdinedskrivinger. Økt lønnsomhet i offshore service-rederiene og riggselskapene er ikke ensbetydende med store overskudd eller bærekraftig økonomi, men kan bety at næringen nå kan ta noen steg på vei mot lysere tider. Samtidig oppgir et av fem offshore service-rederier og et av tre riggselskaper at de forventer ytterligere reduksjon i lønnsomheten i 2022.

Innen deep sea oppgir tre av fem at de forventer at lønnsomheten skal styrke seg i 2022. Det er kun en av syv som forventer redusert lønnsomhet dette året. Det er dobbelt så mange rederier – åtte prosent – som forventer vesentlig bedret lønnsomhet, sammenlignet med de fire prosentene som forventer vesentlig redusert lønnsomhet.

Blant short sea-rederiene er det ingen som forventer redusert lønnsomhet i 2022, og hele tre av fire rederier forventer økt lønnsomhet. Et av fire rederier i dette segmentet oppgir at det trolig blir uendret lønnsomhet i 2022. Denne samlede optimismen i short sea-segmentet kan tyde på at rederiene forventer at de gode markedene de har stått i det siste året vil vedvare også inn i 2022.

Innen passasjerskipssegmentet har samtlige rederier forventninger om bedret lønnsomhet i 2022. Dette skyldes at store deler av virksomheten til passasjerskipene ble stoppet som følge av koronapandemien, og at dette medførte et betydelig nedtrekk i driftsresultatet for disse rederiene i 2020 og 2021. I likhet med offshore, er det ikke gitt at økt lønnsomhet i denne sammenhengen er ensbetydende med positivt driftsresultat. Også i denne sammenhengen kan økt lønnsomhet bety redusert negativt driftsresultat.

Se også

Opplagstall