Vesentlig færre skip i opplag

Skip i opplag taper seg i verdi og innebærer løpende kostnader for eierselskapene. Etter et svært krevende 2020, er det tydelig at aktiviteten har tatt seg vesentlig opp i 2021. Opplagstallet har gått fra 204 skip og rigger i opplag i januar 2021, til 86 skip og rigger i opplag i januar 2022. Dette er vesentlig bedre enn prognosen fra fjorårets undersøkelse, der rederiene oppga at de forventet å ha 108 skip og rigger i opplag ved årsslutt. Fremdeles har samtlige segmenter skip i opplag, noe som viser at nedtrekket har truffet på tvers av segmentene.

Opplagstallet i januar 2022 er vesentlig bedre enn forventningene fra fjorårets undersøkelse. Da var forventningene at 108 skip og rigger skulle ligge i opplag ved årsslutt, noe som innebar om lag en halvering av opplagstallene. Nå rapporterer rederiene at 86 skip og rigger er i opplag. Dette tyder på at 2021 kunne by på en bedre markedssituasjon enn det rederiene forventet.

Det er fremdeles offshore service-rederiene som har høye opplagstall. 62 offshore service-fartøy ligger i bøyene, der 52 av dem ligger i Norge og ti ligger i utlandet. Dette er en vesentlig nedgang fra i fjor, da 144 offshore service-fartøy lå i bøyene. Situasjonen er også bedre enn det offshore service-rederiene forventet for 2021. I fjor oppga de en forventning om at det ved årsslutt 2021 skulle ligge 92 skip i opplag, som er vesentlig høyere enn de 62 skipene som nå ligger i opplag. 

Også riggselskapene har redusert opplagstallene vesentlig. Riggselskapene gikk inn i 2021 med 23 skip i opplag. Forventningen om at det ved årsslutt skulle være 13 rigger i opplag har blitt innfridd – på merket.

Også deep sea-rederiene har skip i opplag. Per januar 2022 har deep sea-rederiene totalt fire skip i opplag. Dette er en vesentlig reduksjon fra i fjor, da dette segmentet hadde 22 skip i opplag. Dette reflekterer det sterke markedet som deep sea-segmentet nå opererer i.

Short sea-rederiene har syv skip i opplag. Disse skipene er utelukkende knyttet til passasjertransport, og viser hvor krevende markedet har vært for passasjerskipsrederiene de siste to årene.

Opplagstallet forventes ytterligere redusert

Samtlige segmenter forventer en ytterligere reduksjon i opplagstallene i 2022. Totalt forventer rederiene at opplagstallene skal reduseres med over en tredjedel. Det er særlig innen offshore at det er store og positive forventninger til 2022. Passasjerskipsrederiene forventer at det kun er ett skip som er i opplag ved utgangen av 2022.

Innen offshore service forventes det at 16 skip skal ut av opplag, en nedgang fra 62 skip til 46 skip. Blant riggselskapene er det en forventning om at ni rigger skal ut av opplag, slik at opplagstallet går ned fra 13 til fire rigger i opplag. Noe av dette nedtrekket kan forklares med at det tas tonnasje ut av markedet gjennom resirkulering, og at selskapene har solgt tonnasje.

Ytterligere resirkulering offshore

Ti prosent av rederiene oppgir at de har planer om å resirkulere skip eller rigger i 2022.  Høyest antall skip som planlegges resirkulert finner vi innen offshore service. Her planlegges det at totalt 18 skip skal resirkuleres. Det planlegges også for at én rigg, og fire deep sea-fartøy skal resirkuleres i 2022. På motsatt ende av skalaen er det ingen short sea-rederier som planlegger å resirkulere skip i 2022. Heller ingen passasjerskip er planlagt resirkulert i 2022.

Se også

Kontraheringer