Det er betydelige leveranser fra norsk industri og rederinæring inn mot bunnfast havvind i dag. Norges sterke posisjon innen maritim og landbasert industri gir oss et unikt utgangspunkt for å ta lederrollen også i utviklingen av flytende havvind.

Se også

Elektrifiserer norsk sokkel med mobile havvindplattformer

Norskbasert havvindindustri kan potensielt omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050, men det må legges til rette for det dersom eventyret skal bli virkelighet.

Om lag 30 prosent av rederiene oppgir at de har omsetning knyttet til havvind, 4,9 milliarder kroner i 2021. Dette er forventet å øke til 5,3 milliarder i 2022.

Det er særlig offshore service-rederiene som ser muligheter i havvindmarkedet. I overkant av halvparten av rederiene i dette segmentet har aktivitet innen havvind. Innen fem år vil denne andelen øke til to av tre offshore service-rederier.

Det aller viktigste er å etablere et hjemmemarked for havvind. Det er en viktig forutsetning for leverandørindustrien, fordi det vil gjøre det mulig å utvikle og teste ut teknologi og driftsløsninger i stor skala.

Hele 85 prosent av Rederiforbundets medlemmer mener et hjemmemarked for flytende havvind er en forutsetning for å være i stand til å konkurrere internasjonalt. Vi mener regjeringens strategi for havvind ikke gir den nødvendige farten som havvindutbyggingen burde hatt, og frykter at dette vil føre til at Norge forblir hengende etter sine europeiske konkurrenter.

Det bør settes et nasjonalt mål om å installere tre gigawatt kapasitet på norsk sokkel innen 2030. Det er viktig at regjeringen raskt kommer med avklaringer for fase II av Sørlige Nordsjø II. Et mål på ti prosent andel for norske selskaper i det globale havvindmarkedet innen 2030 anser vi som både realistisk og ambisiøst.

Se også

Fred. Olsen 1848: Klar for havvindeventyr i Norge

Stabil oljepolitikk sikrer omstillingen

For næringen haster det å få flere avklaringer, slik at vi kan realisere vindkraftutbygging til havs – og et nytt norsk industrieventyr.

Se også

Verdens første karbonnøytrale forsyningsskip

Olje- og gassnæringen må videreutvikles innenfor rammene av klimapolitikken. Kompetansen og utviklingskraften i petroleumsnæringen trengs også for å utvikle nye næringer på norsk sokkel som inkluderer havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring og mineralutvinning.

Norske rederier hadde 130 milliarder kroner i total omsetning fra petroleumssektoren i 2021. Dette utgjør en andel av de totale inntektene for rederiene på 60 prosent.

  • Riggselskapene får alle sine inntekter fra petroleumssektoren.
  • Offshore service-rederiene har 74 prosent petroleumsrelaterte inntekter i 2021.
  • Deep sea-rederiene rapporterer at halvparten av inntektene deres er tilknyttet leveranser til olje- og gasselskaper og offshore leverandørindustri
  • Short sea-rederiene bare er 12 prosent.

Forutsigbarhet og stabilitet rangeres av hele 94 prosent av rederiene som den klart viktigste faktoren for å sikre en attraktiv norsk sokkel. Det er avgjørende med gode rammebetingelser for energinæringen, å opprettholde norsk kompetanse i den maritime klyngen og sikre nye arealer.

Norges Rederiforbund mener

  • Vi må ha en nasjonal målsetting om å få tre gigawatt installert kapasitet på sokkelen innen 2030 for å realisere havvindeventyret
  • Forutsigbarheten i tildelingen av nye områder for petroleumsaktivitet, både når det gjelder konsesjonsrunder og tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO),må opprettholdes
  • Det er behov for bedre infrastruktur for transport og lagring av CO2
Se også

Rederiforbundet mener: Gods må flyttes fra land til sjø

Les aktuelle artikler om havvind