For å beholde posisjonen må satsingen opprettholdes. Midler til forskning og utvikling av ny teknologi må økes. På dette området har den maritime klyngen i Norge store muligheter til å utvikle løsninger som verden trenger, gjennom tverrfaglig samarbeid og økt forskningsinnsats.

Grensesprengende forskning er avhengig av moderne infrastruktur

Næringslivets tilgang til fysisk infrastruktur for utvikling og innovasjon er avgjørende for konkurranseevnen i Norge. Det trengs investeringer i fremtidsrettet FoU og infrastruktur for å opprettholde posisjonen som kunnskapsnasjon.

Å legge til rette for en grønn infrastruktur langs kysten er en forutsetning for å ta i bruk ny teknologi, og for deltagelse i internasjonale forskningsprosjekt.

Dagens forskningsinfrastruktur er dessverre i mange sammenhenger utdatert. Våre viktigste verktøy for innovasjon og nyutvikling er i ferd med å forsvinne, og det er dramatisk. Det er derfor helt avgjørende med en rask realisering av Ocean Space Centre.

Norge er også verdensledende innen forskning og utvikling av autonome skip og har flere sterke regionale miljø. Vi har også spesielle transportutfordringer som egner seg godt for autonome skip. Rederiforbundet oppfordrer til fortsatt satsing på autonomi gjennom å opprette tilpassede testarenaer som bedrifter og forskningsmiljøer kan benytte seg av.

Digitalisering og kompetanse henger sammen

Vårt mål er at Norge skal fortsette å lede an i den digitale transformasjonen av maritim næring. Det handler om å bruke teknologi til å sikre effektive operasjoner, redusere kostnader, øke sikkerheten eller skape nye tjenester og markeder. Tar vi som nasjon lederskap i å utvikle ny digital teknologi kan vi samtidig skape verdier og arbeidsplasser.

Se også

Stor interesse for fremtidens kompetansebehov

Særlig tre områder kan bidra til å realisere en papirløs maritim næring: krav om standarder, regler som er utviklet med utgangspunkt i en digital verden, og muligheter for effektiv digital rapportering. Myndighetene bør arbeide for internasjonale standarder tilpasset en digital verden.

I årets medlemsundersøkelse rapporterer nesten 80 prosent at IT og digital kompetanse vil være viktigst for deres virksomhet de kommende årene, samtidig som 54 prosent mener at denne kompetansen vil være vanskelig å oppdrive.

Med mangel på kompetanse risikerer man å ikke utnytte potensialet som ligger i digitalisering. Det er derfor helt avgjørende at digital kunnskap og kompetanse inkorporeres i utdanningsløpet. I tillegg er et godt utvalg av fleksible etter- og videreutdanningsmuligheter viktig for at arbeidstakere i alle livssituasjoner skal kunne henge med i den teknologiske utviklingen.

Se også

IT: Fra støttefunksjon til sentral rolle

Erfaringsbasert kompetanse

Erfaringsbasert kompetanse er en viktig drivkraft for fremtidig teknologiutvikling, for innovasjon og for vekstkraften til en verdensledende maritim klynge.

Rederiene er samstemte om at teknisk kompetanse og operasjonell erfaring fra sjø vil være blant det viktigste for dem de neste ti årene. Samtidig tror de slik kompetanse blir vanskeligst å oppdrive.

Se også

”Havfluensere” skaper blest om næringen

Bedriftene rapporterer også om et økt behov for lærlinger og kadetter. Nesten tre av ti rederier vil ha et økt behov for lærlinger, og to av ti for kadetter. De resterende rederiene melder om et uforandret behov.

Universiteter og høgskoler sliter i dag med å tilby etter- og videreutdanning som tilfredsstiller næringslivets og enkeltindividers behov for korte kurs og moduler av høy faglig kvalitet og relevans. Myndighetene må sørge for gode ordninger og incentiver for at både institusjonene og bedriftene prioriterer etter- og videreutdanning.

Maritim 21-strategien må følges opp

Maritim21-strategien for forskning, utvikling og innovasjon i maritim næring skal bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping, økt konkurranseevne og eksport fra maritim næring, og realisering av det maritime potensialet i utviklingen av grønn skipsfart og digitale løsninger

Se også

Maritim 21: – Vi har det travelt

Strategien slår fast at det er et sterkt behov for en omfattende satsing på digitalisering for økt konkurransekraft samt effektiv drift og operasjoner. Særlig må forskningsinnsatsen knyttet til digitalisering av maritim sektor innenfor kunstig intelligens, autonomi og digitale tvillinger av verft, skip, flåter og logistikksystemer styrkes. Regjeringen må følge opp strategien.

Norges Rederiforbund mener

  • Regjeringen må følge opp Maritim21-strategien for forskning, utvikling og innovasjon i maritim næring
  • Regjeringen må videreføre kvalitetshevingen av norsk maritim profesjonsutdanning gjennom videre finansiering av samarbeidet MARKOM2020
  • Ocean Space Centre må fullfinansieres og realiseres
  • Havbasert forskning og innovasjon må ha en stor plass i EUs forsknings- og innovasjonsprogram
  • Det trengs en «digital vask» av maritime regelverk, særlig internasjonalt
  • Maritim utdanning må innplasseres i kostnadskategori C i finansieringsmodellen for høyere utdanning

Les aktuelle artikler om kompetanse og digitalisering