Mer enn 80 prosent av all varehandel fraktes med skip. En global næring er avhengig av et globalt regelverk. Rederiforbundet jobber derfor for globale regler utformet gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og FNs arbeidsorganisasjon ILO.

For å sikre at skipsfarten kan operere på like vilkår, må vedtatt regelverk faktisk gjennomføres av IMOs medlemsstater og praktiseres likt, på tvers av landegrensene.

 • Den norske skipsflåten er verdens femte største målt i verdi, og er verdensledende innen mange skipsegmenter.
 • Norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge utgjorde omtrent 130 milliarder kroner i 2021. Det er 60 prosent av den totale omsetningen i næringen det året.
 • I 2022 ventes en vekst i de utenlandske markedene på om lag 10 milliarder kroner. Da vil utenlandsandelen av omsetningen til rederiene utgjøre 61 prosent. Dette illustrerer i høyeste grad at maritim næring er global.

Norske myndigheter må motarbeide proteksjonisme

Det er avgjørende at norske myndigheter støtter opp om internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer i en tid hvor globaliseringen i økende grad utfordres av regionale fremstøt, nasjonale interesser og proteksjonistiske krefter. Over halvparten av rederiene rapporterer at de blir påvirket negativt av global proteksjonisme.

Et viktig verktøy mot proteksjonisme er frihandelsavtaler. Avtalene sikrer markedsadgang og skaper forutsigbarhet.

Se også

Höegh Autoliners: Karbonnøytral drivstoffteknologi skal sikre nullutslipp i 2040

EØS-avtalen er viktig for norsk konkurransedyktighet

EØS-avtalen er Norges største og viktigste frihandelsavtale og de europeiske landene representerer den maritime næringens største og viktigste handelspartner. Usikkerhet knyttet til vårt viktigste marked vil ramme norsk eksportrettet næringsliv hardt.

I medlemsundersøkelsen oppgis EØS-avtalen å være viktig i alle rederisegmenter. Det er kanskje ikke så overraskende all den tid norske skipsanløp til havner i EU summerer seg til nær 40 000 i året, over 100 anløp hver eneste dag. Avtalen er spesielt viktig for short sea-rederiene, hvor 91 prosent oppgir at den er viktig eller svært viktig for deres virksomheter.

Internasjonalt trusselbilde krever internasjonal beredskap

Den norske flåten representerer en formidabel beredskapsressurs for norske myndigheter og allierte. Internasjonal tilstedeværelse i form av skip og nettverket av mennesker er viktig. Med 1 800 skip over hele verden til enhver tid møter også norsk skipsfart alle de utfordringer og trusler verden har å by på.

Medlemsrederiene i Norges Rederiforbund rapporterer at cyberkriminalitet er den største trusselen mot deres virksomhet. Næringen jobber målrettet for å forbedre sikkerheten, blant annet gjennom cybersikkerhetssenteret NORMA Cyber.

For å være best mulig rustet er det behov for et tett samarbeid med relevante statlige aktører. Samtidig vil næringslivet kunne være uvurderlige sensorer og kompetansepartnere for myndighetene.

Geopolitiske spenninger og piratvirksomhet påvirker også skipsfarten. Bare i 2021 har flere norske skip blitt utsatt for trusler og situasjoner ulike steder i verden. Flere farvann og havner i områder med væpnet konflikt utfordrer verdenshandelen. Særlig farvann som Vest-Afrika og Midtøsten er krevende for norsk og internasjonal skipsfart i dag.

Utfordringene er kompliserte og krevende, men gjennom samordnet og strategisk bruk av statens virkemidler og internasjonalt samarbeid kan norske myndigheter bidra til økt sikkerhet og stabilitet.

Norges Rederiforbund mener

 • Norske myndigheter må arbeide for harmonisert global implementering og uniform praktisering av internasjonale regler
 • Myndighetene må motarbeide proteksjonistiske strømninger i utenlandske markeder gjennom blant annet å inngå frihandelsavtaler
 • Myndighetene må støtte opp om Norges aller viktigste frihandelsavtale, EØS-avtalen, og det gode samarbeidet med EUs institusjoner
 • Det etterlyses en helhetlig nasjonal strategi for å forbedre den maritime sikkerhetssituasjonen i utsatte og utvalgte regioner
 • Piratvirksomhet må kriminaliseres og straffeforfølges i kyststater i utsatte regioner
 • Det må skapes arenaer der næringen og regionale partnere kan møtes for å bygge tillit, dele informasjon og erfaringer om sikkerhetssituasjonen
 • Stabilitet i Midtøsten og Vest-Afrika må prioriteres, og militær innsats som kan deeskalere sikkerhetssituasjonen bør vurderes
 • NORMA Cyber bidrar til nasjonalt forsvar i cyberdomenet
Se også

Rederiforbundet mener: Forskning og kompetanse er en nøkkel