Dette betyr at vi kun har resten av dette ti-året til å utvikle og skalere løsninger som er både klimanøytrale og lønnsomme i markedet.

Myndighetene kan bidra til å øke takten og omfanget av drivstoffrevolusjonen. Næringen peker på høye investeringskostnader, manglende teknologi og tilgjengelighet på alternativt drivstoff som de største barrierene i dag.

Over 90 prosent av rederiene sier at de tror de vil være klimanøytrale innen 2050 i tråd med Rederiforbundets klimastrategi.

82 prosent tror de vil kutte klimautslippene med 50 prosent per enhet innen 2030 i forhold til 2008, i tråd med Rederiforbundets klimastrategi.

Internasjonale klimakrav påvirker Norge

For å redusere utslipp samtidig som næringens internasjonale konkurransekraft ivaretas, mener Rederiforbundet at skipsfarten bør pålegges en global CO2-avgift på fossilt drivstoff gjennom IMO. Innbetalte midler bør gå til etablering av et CO2-fond for grønne tiltak i næringen og redusere prisforskjellen mellom fossilt drivstoff og alternative klimanøytrale energibærere. For å drive det grønne skiftet i skipsfarten er vi helt avhengig av samordnede internasjonale klimatiltak.

Se også

EUs klimaambisjoner til virkelighet

En global avgift som er lik for alle bidrar til like konkurransevilkår og forutsigbarhet for næringen. Et globalt CO2-fond for omstilling i næringen vil også bidra til økt etterspørsel etter klimateknologi, et felt Norge allerede er langt fremme på. Slik åpnes også nye eksportmuligheter. Næringen har foreslått dette i IMO gjennom det internasjonale rederiforbundet, ICS, og arbeider for støtte fra IMOs medlemsland. Norske myndigheter har så langt dessverre ikke støttet næringens offensive forslag til virkemidler for et grønt skifte.

I Europa støtter Rederiforbundet målene i EUs Green Deal og har deltatt i utformingen av tiltakene som nå behandles i Fit for 55-pakken. Når skipsfarten tas inn i EUs kvotehandelssystem er det viktig at midlene som samles inn går til grønne tiltak i maritim sektor.

Alternativt drivstoff må bli like lønnsomt som fossilt

I dag er tradisjonelt drivstoff vesentlig billigere enn mer klimavennlige alternativer. I en bransje med hard konkurranse er det avgjørende at prisforskjellene på fossilt og klimavennlig drivstoff reduseres hvis man skal få fart på den grønne omstillingen. Derfor er det behov for et CO2-fond som kan akselerere utviklingen av ny teknologi og alternative energiformer i maritim næring.

Over seks av ti rederier svarer at de er villige til å betale mer for klimavennlig drivstoff, og blant short sea-rederiene er tallet åtte av ti.

Midlene fra fondet bør blant annet brukes til å finansiere differansekontrakter – en ordning der man i en overgangsfase får tilskudd som dekker prisforskjellen mellom tradisjonelt drivstoff og drivstoff som hydrogen eller ammoniakk.

Det vil bidra til at flere benytter seg av alternativt drivstoff, som igjen vil gi raskere utbygging av infrastruktur for og produksjon av alternative drivstoff.

Se også

Differansekontrakter kan utgjøre hele forskjellen

Næringen har svært gode erfaringer med å redusere NOx-utslipp gjennom teknologiutvikling støttet av NOx-fondet. Rederiforbundet mener det bør utarbeides en tilleggsavtale til NOx-fondet slik at denne fondsstrukturen også kan benyttes til finansiering av CO2-reduserende tiltak.

Fondet bør finansieres av deler av inntektene fra den økte CO2-avgiften. I tillegg bør midlene norske rederier vil betale inn i EUs kvotehandelssystem (ETS), og som kommer tilbake til norske myndigheter, benyttes som finansiering. Å bruke midler næringen betaler gjennom disse avgiftene vil indirekte bety at næringen selv finansierer sin grønne omstilling.

Se også

– CO2-fond er det neste steget på veien mot grønn omstilling av næringen

Samarbeid mellom myndigheter og næringsliv er en nøkkel

Regjeringen har uttalt at de vil gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk, blant annet gjennom å etablere gjensidig forpliktende klimapartnerskap mellom næringen og myndighetene, og ved å lansere en Grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

Se også

Sigrun Aasland: Alle skip til null

Rederiforbundet ønsker dette arbeidet velkommen. Det er et stort behov for å gjennomgå verktøykassen og virkemiddelapparatet for å intensivere klimaarbeidet i norsk maritim sektor. Vi vil bidra konstruktivt inn i arbeidet med omstillingspakken.

Enova må rigges for å kunne skalere teknologi

Å utvikle nye klimaløsninger er svært kapitalintensivt. Enova har vært en viktig kilde til finansiering for pilotprosjekter innen hybridisering av sjøtransporten og offshoreflåten. Enova mangler imidlertid effektive og treffsikre ordninger for å skalere opp løsninger som begynner å bli modne for markedet.

Det er en utfordring i dag at teknologier regnes som modne for markedet før de egentlig er det. Bortfall av støtte bremser i realiteten opp det grønne skiftet fordi vareeiere, operatører og kunder ikke er villige til å betale merkostnaden for ny teknologi og alternative drivstoff.

Ammoniakk er den foretrukne energibæreren når rederiene skal anta hvilke løsninger de vil benytte for å nå utslippsmålene innen 2050. Nesten 60 prosent svarer at de vil vurdere ammoniakk, mot fjorårets 47 prosent. Til sammenligning har hydrogen falt fra fjorårets 54 prosent til 45 prosent i år.

Dette fører til at nye teknologier ikke skaleres opp, og at fossil energi utkonkurrerer grønnere løsninger. Dette kan løses ved at myndighetene stiller krav til operatører og vareeiere om å benytte seg av lav- eller nullutslippsløsninger for frakt, samt ved å innføre differansekontrakter for å jevne ut prisgapet mellom konvensjonelt og alternativt drivstoff.

I tillegg må Enovas oppdrag og mandat revideres slik at støtten til nye teknologier varer lengre enn i dag; frem til teknologiene i realiteten er modne for markedet og man ser at de utkonkurrerer mindre klimavennlige løsninger.

Norges Rederiforbund mener:

  • Det må inngås et gjensidig forpliktende klimapartnerskap mellom maritim næring og staten
  • Det er behov for et CO2-fond til utvikling av nye klimaløsninger for skipsfarten
  • Differansekontrakter må innføres for å redusere prisforskjellen mellom alternativt og fossilt drivstoff
  • IMO må fastsette en global CO2-avgift for skipsfarten, hvor midlene kanaliseres tilbake til grønne tiltak i næringen
  • Løpetiden på risiko- og toppfinansieringslån gitt til finansiering av skip bør utvides, og risiko- og toppfinansieringslåneordningene bør tas ut av virkemiddelapparatet og inn i banksystemet gjennom statlige garantiordninger
Se også

Rederiforbundet mener: Havvindeventyret må igangsettes

Les aktuelle artikler om grønn skipsfart